Voetplezier

 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
 maryclio99@yahoo.com
 
Mary Westenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Voetplezier zij is te bereiken via info@voetplezier.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Voetplezier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maryclio99@yahoo.com, dan verwijderen wij deze informatie
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voetplezier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
Geautomatiseerde besluitvorming
Voetplezier neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit. Voetplezier gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Footfit software/podofile/vecozo
al deze software en systemen worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de klant verzekerd is en in welke klasse en om de declaraties in te dienen bij betreffende zorgverzekeraar, zodat de klant de vergoeding ontvangt
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voetplezier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens  > 20 jaar > eis van beroepsvereniging
Personalia                                     > 20 jaar > eis van beroepsvereniging
Adres                                             > 20 jaar > eis van beroepsvereniging
Enzovoort                                     > 20 jaar > eis van beroepsvereniging
Delen van persoonsgegevens met derden
Voetplezier verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voetplezier gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetplezier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maryclio99@yahoo.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Voetplezier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Voetplezier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via maryclio99@yahoo.com

Ik ben aangesloten bij PROVOET, De GESCHILLENCOMMISIE, VNRT, RBCZ, en voor tuchtrecht bij TCZ.

Als medisch pedicure en reflexzone therapeut voldoe ik aan

de WKKGZ ( wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg )

U heeft een klacht over mijzelf of over mijn praktijk. Wat nu? Graag eerst contact opnemen met mij. Komen wij er samen niet uit, kijk dan op de site van PROVOET www.degeschillencommissie.nlhttp://www.degeschillencommissie.nl of op de site van VNRT www.vnrt.nl/overvnrt/klachtenregeling